Algemene voorwaarden Akasha Coaching & Healing

E-mail: henriette@akasha-coaching-healing.nl

Website: https://akasha-coaching-healing.nl


Artikel 1 – Definities

1.   Akasha Coaching & Healing: Akasha Reiki & Healing, gevestigd te Waalre, KvK-nummer 70652007.

2.   Klant: degene met wie Akasha Coaching & Healing een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Akasha Coaching & Healing en Klant samen.

4.   Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Akasha Coaching & Healing.

2.   Akasha Coaching & Healing en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3.   Akasha Coaching & Healing en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 – Prijzen

1.   Akasha Coaching & Healing hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2.   Akasha Coaching & Healing mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen
altijd wijzigen. 

3.   Akasha Coaching & Healing en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij
schriftelijk anders wordt afgesproken.

4.   Akasha Coaching & Healing mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 

5.   Akasha Coaching & Healing moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de
richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 

6.   De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan
10% hoger uit gaat vallen.

7.   Akasha Coaching & Healing mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 

8.   Akasha Coaching & Healing zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

9.   Een consument mag de overeenkomst met Akasha Coaching & Healing opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 – Betalingen en betalingstermijn

1.   Akasha Coaching & Healing mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
verlangen. 

2.   De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.

3.   De betalingstermijnen die Akasha Coaching & Healing hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Akasha Coaching & Healing aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

4.   Akasha Coaching & Healing mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 – Gevolgen te late betaling 

1.   Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Akasha Coaching & Healing de wettelijke rente van 2% per maand voor niet- handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Akasha Coaching & Healing. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Akasha Coaching & Healing zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Akasha Coaching & Healing op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Akasha Coaching & Healing, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

1.   Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet
wanneer: 

·    de dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

·    het een spoedreparatie betreft

·    het weddenschappen of loterijen betreft

·    de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

·    het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

2.   De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

·    zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

·    zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.   De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar henriette@akasha-coaching-healing.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Akasha Coaching & Healing, https://akasha-coaching-healing.nl.

Artikel 7 – Opschortingsrecht

1.   Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis
op te schorten.

Artikel 8 – Verrekening

1.   Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Akasha Coaching & Healing te verrekenen met een vordering op Akasha Coaching & Healing.

Artikel 9 – Verzekering

1.   De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

·    geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

·    zaken van Akasha Coaching & Healing die bij de Klant aanwezig zijn

·    zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.   De Klant geeft op eerste verzoek van Akasha Coaching & Healing de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 – Garantie

1.   Wanneer de Klant en Akasha Coaching & Healing een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Akasha Coaching & Healing enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Akasha Coaching & Healing voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap
uit. 

2.   Akasha Coaching & Healing mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3.   De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 

4.   De Klant moet ervoor zorgen dat Akasha Coaching & Healing op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Zorgt de Klant er niet voor dat Akasha Coaching & Healing tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de Klant 

1.   De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Akasha Coaching & Healing.

2.   De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Akasha Coaching & Healing de betreffende
bescheiden. 

4.   Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Akasha Coaching & Healing redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van deinformatie overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Vrijwaring

1.   De Klant vrijwaart Akasha Coaching & Healing tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Akasha Coaching & Healing geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 14 – Klachten

1.   De Klant moet een door Akasha Coaching & Healing geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Akasha Coaching & Healing daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

3.   Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Akasha Coaching & Healing hiervan op de hoogte stellen.

4.   De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Akasha Coaching & Healing hierop gepast kan reageren. 

5.   De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Akasha Coaching & Healing.

6.   Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Akasha Coaching & Healing andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 15 – Ingebrekestelling

1.   De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Akasha Coaching & Healing.

2.   De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Akasha Coaching & Healing ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Klant

1.   Wanneer Akasha Coaching & Healing een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Akasha Coaching & Healing

1.   Akasha Coaching & Healing is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Wanneer Akasha Coaching & Healing aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3.   Akasha Coaching & Healing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. 

4.   Wanneer Akasha Coaching & Healing aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 18 – Vervaltermijn

1.   Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Akasha Coaching & Healing vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 19 – Ontbinding

1.   De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Akasha Coaching & Healing toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Akasha Coaching & Healing nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Akasha Coaching & Healing in verzuim is. 

3.   Akasha Coaching & Healing mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Akasha Coaching & Healing kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 20 – Overmacht

1.   In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Akasha Coaching & Healing door de Klant niet aan Akasha Coaching & Healing kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.  

2.   Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computer­virussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen

3.   Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Akasha Coaching & Healing 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Akasha Coaching & Healing kan nakomen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Akasha Coaching & Healing de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

5.   Akasha Coaching & Healing hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Akasha Coaching & Healing hiervan voordeel heeft. 

Artikel 21 – Wijziging overeenkomst 

1.   Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Akasha Coaching & Healing de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden

1.   Akasha Coaching & Healing mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Akasha Coaching & Healing altijd doorvoeren. 

3.   Ingrijpende wijzigingen zal Akasha Coaching & Healing zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4.   Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 23 – Overgang van rechten

1.   De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Akasha Coaching & Healing aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Akasha Coaching & Healing. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 24 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Akasha Coaching & Healing bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Akasha Coaching & Healing is Nederlands recht
van toepassing. 

2.   De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Akasha Coaching & Healing is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Akasha Coaching & Healing, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld
op 19 januari 2024.

Scroll naar boven